Close

Покана за обществено обсъждане Kилифарски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Реставрация, консервация, адаптация, социализация, частична реконструкция, интегрирана консервация, ремонт, почистване и реконструкция по автентични данни на Килифаревски манастир „Света Богородица“, землище село Големаните, имот № 00016, гр.Килифарево, община Велико Търново,с подобекти: „Църква „Свети Димитър“/“Света Петка“, „Старо югоизточно жилищно крило“ и „Ново югозападно жилищно крило“ и представяне на културно-историческото наследство на манастира.

С подготвения проект, манастира ще кандидатства по Оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ – процедура: BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”.

Общественото обсъждане на инвестиционния проект  ще се проведе на 01.06.2020 г. (понеделник)от 10.00 часа, вКилифареския манастир „Рождество Богородично”, землище с. Големаните, общ. Велико Търново.

30.04.2020 г.
гр. Велико Търново

†ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЙ
МИТРОПОЛИТ
Г Р И Г О Р И Й

Related Posts