Close

Покана за обществено обсъждане Плаковски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Консервация и адаптация на съществуващата църква „Свети пророк Илия“ и съществуващото манастирско крило, възстановяване на изгорели манастирски крила по автентични данни в ПИ с индификатор 10553.150.4, местност „Агова кория“,Плаковски манастир, с.Велчево, община Велико Търново и представяне на културно-историческото наследство на манастира

С подготвения проект, манастира ще кандидатства по Оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ – процедура: BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”.

Общественото обсъждане на инвестиционния проект  ще се проведе на 01.06.2020 г. (понеделник) от 13.00 часа в Плаковския манастир „Св. пророк Илия”, с. Велчево, общ. Велико Търново.

 

30.04.2020 г.
гр. Велико Търново

†ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЙ
МИТРОПОЛИТ
Г Р И Г О Р И

Related Posts